Privacy verklaring (GDPR)

Satview hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (endat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen eralles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Satview houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoordeze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven indeze Privacy verklaring;• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welkeminimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor deverwerking van uw persoonsgegevens;• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodatde beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vooruitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.—> facultatief omdat je eigenlijk gewoon weergeeft dat je de wet volgtAls Satview zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heefthierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:Satview Huidevettersstraat 17 2300 Turnhout mail@satview.beTelefoon : 014/43 53 83.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden door Satview verwerkt ten behoeve van de volgendedoeleinden en rechtsgronden, om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Satview. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)(bovenstaande opsomming is een voorbeeld. Jijzelf beslist intern welke wettelijke gronden van toepassing zijn)Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer• Rijksregisternummer• (bovenstaande opsomming is een voorbeeld, de oplijsting is afhankelijk van welke gegevens je organisatie gebruikt)We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevenshebben verkregen.Verstrekking aan derdenDe gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien ditnoodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.•Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervanis dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplichtdeze gegevens af te geven.Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.MinderjarigenWij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongerdan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder ofwettelijke vertegenwoordiger. Satview bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.( De zwarte tekst is niet voldoende. Je moet expliciet de termijn meedelen! Als algemene regels worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden, je mag ook omschrijvingen gebruiken zoals: ‘De gegevens worden niet langer danéén jaar bewaard’).Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben webijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;• Alle personen die namens Satview van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens alsdaar aanleiding toe is;• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming vanpersoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact metons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website…www.satview.be ). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uadequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopievan uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfotoonzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (ofeen deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aanuzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij uhierover direct contact met ons op te nemen.U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.Wijziging privacy statement Satview kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op …25 juni 2019…Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Michel Lavrysen